Virtuális séta

Fedezze fel interaktív online sétán, milyen középkori és újkori meglepetéseket, gótikus és barokk leleteket tartogatott a műemléképület a régészeti feltárás és a felújítás előtt. A megtekinteni kívánt szintet elérheti a lenti szintválasztóval, vagy az épületen a megfelelő szintre kattintva a színes zónákban.

Földszint

Tooltip 1

Barokk Lépcsőház

Az 1643-ra elkészült kétszintes kolostor barokk kori lépcsőháza. Az erős használat miatt a lépcsőfokok kikoptak, ezért utóbb egy késő barokk kori faburkolattal fedték le. Ennek elbontásával és a lépcsőfokok kipótlásával megtörtént a kőlépcső helyreállítása. A helyreállított dongaboltozatos mennyezetet sarkos négykaréj díszítések ékesítik.

Tooltip 2

Refektórium

Az egykori szerzetesi étkező, egyben uralkodók és támogatók fogadására használt reprezentatív terem 1668-ra készült el az eredeti épülettömb keleti nyúlványaként. Eleinte famennyezet-
es volt, jelenleg fiókboltozat fedi. Amikor az új épületrész már 50 éve állt, egy írásos emlék szerint a rendbe belépő újonc e célú 100 forintos fel-
ajánlásából fedezeték a boltozat stukkókkal és pálos történeti festményekkel történő díszítését, és a restauráláskor elő is bukkant a festett 1719-es jelölés. Mivel ezeket később levakolták, ezért eddig nem voltak láthatóak. Feltárásuk a rekonstrukció egyik legnagyobb szenzációja, restaurálásuk az egyik legnagyobb vállalkozása volt.

Tooltip 3

Gótikus ajtókeret

A középkori kolostorépületet és a templomot összekötő átjáró korábban teljesen befalazott nyílása, amelyet a felújítás kezdeti időszakának (2009 nyara) egyik legörömtelibb meglepetéseként tártak fel. A szemöldökgyámos, pálcatagos keret főoldala a kolostor felé néz, és a templom hajófalában kialakított lépcső, vagy esetleg a hajót a szentélytől elválasztó rekesztő építmény megközelítésére szolgált.

Tooltip 4

Refektórium Bejárat

Az ajtó felett feltárt 17. századi dombormű közepén, egy medalionba foglalva Remete Szent Pál portréja látható, körülötte életének Szent Jeromos által lejegyzett azon részletei, amelyek egyben a pálos szimbolika alapelemei: az oltalmazó, élelmező és ruházatot biztosító pálmafák, a csőrében kenyeret hozó holló, és a Pál sírgödrét 341-ben kiásó két oroszlán. A bejárati ajtón a plébániatemplom sekrestyéjéből származó stallum eredeti fafaragása látható. Ennek mintájára készültek el a refektóriumban körbefutó faburkolat kézi faragványai.

Tooltip 5

Karmelita Átadószekrény

Különleges funkciójú falba épített bútor, tulajdonképpen egy két oldalról használható sekrestyeszekrény, amelynek fiókjain keresztül a karmelita nővérek személyes érintkezés nélkül tudták átadni a miseruhát és a kegyszereket a bánfalvi plébánosnak.

Tooltip 6

Klauzúra ajtó

A külső oldalán a latin Clausura (Zárda) felirattal jelölt, fémborítású ajtó az örökfogadalmat tett karmelita nővérek által használt valamint a külvilág által is elérhető épületrészek elválasztását szolgálta. Az ajtókeret külső oldalán elhelyezett fém gomb a belső oldalon egy kis harang mozgatásával jelzett az apácáknak.

Tooltip 7

Kvadrum

A kolostor belső udvara (latinos írásmód szerint quadrum, azaz négyszögletű tér), ahol hatszög alakú égetett tégla padozatot tártak fel a felújítás során. Az udvar az idők folyamán fokozatosan feltöltődött, de jelen formájában az eredeti talajszint került visszaállításra. Az udvari homlokzaton a feltárás során simított, többször meszelt vakolatot találtak, az új vakolat ennek mintájára készült.

Tooltip 8

Kerengőfolyosó

A 18. században épített pálos kolostorok négyzetes alaprajzától eltérően a sopronbánfalvi kerengő 4×5 árkádos, hevederes dongaboltozat fedi. Az északi szárny folyosója a falpilléreket díszítő, szürkére színezett, bekarcolt pilasztereknek köszönhetően díszesebb volt, mint a másik három szárny. Az épület szerkezetének fontos sajátossága a vasalással kombinált kötőgerendák rendszere. A felújítás során a folyosó padlóját solnhofeni márvánnyal burkolták.

Tooltip 9

Templomfal

Mivel a kolostor jelenlegi formájában a templom keleti homlokzatára épült rá, ezért ennek hornyolt lábazata a kolostoron belülre került. A folyosónak a szentély közeli részén gótikus ajtókereteket tártak fel, ezek az átjárók a templom különböző részeibe vezettek.

Tooltip 10

Szerzetesi lakrész

A felújítás során az egykori szerzetesi lakrészek mindegyike fürdőszobás vendégszobává alakult. A változatos méretű és hangulatú terekbe az épület régi és új használati módjának jellegét hordozó bútorokat terveztek. Formaviláguk visszafogott, megjelenésük kifejezetten igényes. A moduláris bútorzat mellett szintén egyedi a hasonlóan kialakított világítási koncepció, amely még a kisebb szobáknál is egyéni térosztás szerinti használatot tesz lehetővé.

Tooltip 11

Csigalépcső

A kolostor régi csigalépcsője, az épület három lépcsőházának egyike, mely a felújításkor felső emeleti szakasszal egészült ki.

Tooltip 12

Park

Az újkori kolostor építése a források szerint 1610 és 1614 között kezdődött. Az építkezésnek a kolostorépületen látható első fennmaradt írásos dokumentumát kőbe vésték. Ez a jelenleg a refektórium északi homlokzatán látható, Krisztust a kereszten ábrázoló dombormű. A jelenet kiegészítéseként az 1642-es évszám, és az A. M. D. G. V. M. H./ Positum (Isten nagyobb dicsőségére, Szűz Mária tiszteletére helyezték el) felirat látható a kőtáblán, amely korábban a parkajtó belső oldala felett volt.

Tooltip 13

Holló

A kolostorbejárat fogadóteréből a kerengőre nyíló ajtó kőkerete felett látható az egész kenyeret csőrében tartó holló, amely Remete Szent Pált táplálta. A szintén faragott kőből megformázott madár a keresztény források szerint évtizedeken át hordott a mennyből kenyeret Pál rejtett bejáratú barlangjához, alkalmanként egy fél cipót. Amikor Remete Szent Antal égi sugallatra elvándorolt Pálhoz, ez utóbbi halála előtt néhány nappal, a madár egy egész cipót hozott. Ezt a különleges esetet ábrázolja az ajtó feletti timpanonban elhelyezett szobor, illetve innen ered a pálosok jelmondata: „Megkettőzte a járandóságot” („Duplicavit annonam”).

Tooltip 14

karmelita átadóhenger

A karmelita kolostor egykori bejáratán belüli fogadótérnek a kerengőfolyosóval közös falába épített átadóhenger, amelyen keresztül közvetlen emberi érintkezés nélkül közlekedhettek tárgyak a zárdába. Az egykori karmelita fogadótér helyén ismét lakótér van, ezért a beépített fahenger-szerkezet csak a kerengőből látható.

Tooltip 15

Nádasdy-eszterházy címer


Az újkori kolostor pártfogóinak emlékét őrző, kőből faragott Nádasdy-Eszterházy címer a külső homlokzat-
on, az egykori pálos bejárat párkánya felett lóg. A bejáratot a karmeliták 1892-ben befalazták, és tízenegyné-
hány méterrel keletre nyitottak újat, a homlokzatnak a templomtól távolabbi ötödik szegmensében. Jelenleg a bejárat ismét a karmeliták előtti helyen, az első szegmensben van. A legelső bejárat a templomtorony építésének 1751-es kezdete előtt ugyanebbe
a sarok fogadóhelyiségbe nyílt, de a későbbi torony helyéről.
A torony építés miatti ajtó áthelyezést némi felújítás akkor is kísérte, erről a bejárat feletti kőbe vésett latin felirat tanúskodik.

Tooltip 16

Passiótörténet

A templomdomb falu felőli, akkoriban kopárabb lejtőjén vezetett fel az 1667
-ben felállított, öt stációt megjelenítő többalakos szoborkompozíciók sora, melynek végén a kissé korábban épített – azóta megsemmisült – Szent Sír, illetve az annak közelében épített Kálvária kápolna állt. Előbbit a rekato-
lizált Nádasdy Ferenc, utóbbit Eszterházy Pál költségén építették. A kőszobrok 80 méteres közökkel, robusztus pilléreken magasodtak a falu házai fölé, alájuk vonatkozó bibliai idézeteket véstek latinul. Egykori helyüket jelenleg csak az anno mögéjük ültetett, mára már terebélyes gesztenyefák jelzik. Két restaurált stáció ma a kolos-
tor bejáratának közelében, az erdőbe vezető út mentén áll.


Emelet

Tooltip 1

Out of order

Please do not use this tooltip because it is under maintenance!!

Tooltip 2

Gótikus sekrestyeablak

A barokk lépcsőház tetőtérig történő kiegészítése során tárult fel az a korábban teljesen befalazott gótikus ablak részlet, amely a későközépkori pálos kolostortemplom sekrestyéjének emeletéről nyújtott kilátást a kelet felé eső dombtetőre. A mindössze 30 cm széles ablaknyílás záradéka nem maradt fenn, így nem tudni, hogy az félköríves, csúcsíves, vagy egyenes volt-e.

Tooltip 3

Kőtár

A barokk lépcsőházban helyet kapott kőtárban a templom befalazott gótikus ablakainak 2009-ben előkerült töredékei láthatóak. Néhány más középkori faragott kőtöredék szintén a 16. század közepén Sopron városa által elbontott első kolostor maradványa, amelyet később falazóanyagként hasznosítottak. Kiemelésük után ezek is a kőtárba kerültek.

Tooltip 4

Szerzetesi lakrész

A felújítás során az egykori szerzetesi lakrészek mindegyike fürdőszobás vendégszobává alakult. A változatos méretű és hangulatú terekbe az épület régi és új használati módjának jellegét hordozó bútorokat terveztek. Formaviláguk visszafogott, megjelenésük kifejezetten igényes. A moduláris bútorzat mellett szintén egyedi a hasonlóan kialakított világítási koncepció, amely még a kisebb szobáknál is egyéni térosztás szerinti használatot tesz lehetővé.

Tooltip 5

Noviciátus

Az újoncok oktatásának, majd a pálos felsőbb szintű oktatás (például filozófiai iskola) helyszíne. Az 1668-ra megépült, 110 négyzetméteres terem restaurált famennyezete a későközépkor óta hagyományos formákat mutat, 14 méteres mestergerendáját vésett rozetták és élszedések díszítik. Hasonló a díszítése a hatalmas fa tartóelemet terhelő 22 kisebb födémgerendának, melyeket deszkafödém választ el a tetőtértől, ennek színe eredetileg fekete volt. Az oldalfalak vakfülkéi ablakhelyek. Az 1892-től a kolostort használó sarutlan karmelita nővérek kilenc kis cellára osztották, jelen formájában visszanyerte egykori pálos funkcióját.

Tooltip 6

Betekintőablak

Az emeleti kerengő nyugati szárnyának közös fala van a templomhajó felső részével, ebben különös nyílást tártak fel a munkálatok, amelyet követően megtörtént a templomba nyíló betekintő ablak és térdeplő helyreállítása. Kíváncsi látogatók kinyithatják a farostélyt, majd a függöny elhúzásával egy kovácsoltvas rácson keresztül megcsodálhatják a szemközti falon az 1950-ben készült freskókat, valamint a karzat magasságából láthatják a hajó belsejének egyéb részeit.

Tooltip 7

Gótikus templomablakok

A 17. században, az újkori, kétszintes kolostor építésekor a templom kelet felé nyíló gótikus ablakait befalazták, ezeket 1956–1959 között Szakál Ernő tárta fel. A töredékekből kikövetkeztet-
te a mérművek eredeti rajzát, amely alapján új mérműveket faragtak abban a reményben, hogy az ablakokat kibonthatják. Ezek behelyezésére azonban csak a majd 50 évvel későbbi építkezéskor került sor, amikor is kibontották a méretes kőkereteket és a középső (a tetőtéri könyvtárba is felnyúló) templomablakot.

Tooltip 8

Emeleti kerengőfolyosó

Az emeleti kerengő dongaboltozata alatt végtelenül körbefutó tér kiváló sétáló elmélkedésre, a kvadrum (udvar) felé nyíló ablakközeiben ülőhelyek találhatóak, melyek csendes kontemplációra, beszélgetésre invitálják a látogatót.